Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Juxa Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.09.2018. Viimeisin muutos 24.01.2023

1. Rekisterinpitäjä
Juxa Oy
Pykäläkatu 3
04430 Järvenpää
Y-tunnus: 2268226-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jukka Aho
Juxaoy@gmail.com
0400 470 751

3. Rekistereiden nimi
• Yrityksen asiakasrekisteri
• Yrityksen valvontakameran tallennerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen mm. laskutus, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakasrekisterissä käsiteltävien henkilötietojen antaminen on kuntosalisopimuksen edellytys, emmekä voi tehdä sopimusta ilman näitä tietoja. Käsittelyperusteemme asiakassuhteen hoidon osalta on asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Asiakkaalla on asiakasrekistereiden osalta oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Yrityksen valvontakameratallennerekisteri on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (EU:n tietosuoja-asetus 6(1)(f) artikla). Rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettu etu voi olla oikeudellinen, taloudellinen tai
aineeton. On olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy kameravalvonnalle, esimerkiksi oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (EU:n tietosuoja-asetus 21(1) artikla). Muun muassa kuntosalin sisäänkäyntien valvominen on tarpeen silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Valvontakameratallennerekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ei käytetä palvelujen kehittämiseen tai kohdentamiseen.
Henkilötietoja käsitellään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

5. Henkilötietojen vastaanottajat
Asiakasrekisteriin antamasi henkilötiedot vastaanotetaan kuntosalin vastaanotossa, kun teet kirjallisen sopimuksen kuntosalin kanssa.

6. Rekisterin tietosisältö
- Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Asiakkaan ostamat palvelut
• Maksureskontra
• Käynnit kuntosalilla

Valvontakameratallennerekisteri
Kuntosalilla on kameravalvonta. Valvontakameroiden videomateriaali tallennetaan
yrityksen valvontakameran tallennerekisteriin.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

7. Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Asiakasrekisteri
• Kulkuri Kulunvalvonta Oy

Laskutus
• Ropo Capital Oy

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteri
- Asiakas, tehdessään sopimuksen meidän tai yhteistyökumppanimme kanssa
- Liikuntakeskuksen kulunvalvontajärjestelmä

Valvontakameratallennerekisteri
Valvontakameran tallennerekisterissä säilytämme kameravalvonnan kautta tallennettua
videomateriaalia.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta. Juxa Oy määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

Valvontakameratallenteita säilytetään asianmukaisesti tietosuojan ja tietoturvan edellyttämällä tavalla ja tiedot rajoitetaan siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (EU:n tietosuoja-asetus 5(1)(c) artikla). Säilytämme valvontakameratallenteita neljän viikon ajan, jonka jälkeen poistamme tallenteet palvelimelta pysyvästi. Tallenteiden säilyttäminen turvaa omaisuus- tai muiden mahdollisten rikosten tapahtumien ja vahinkojen selvittelyn.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Voimme käyttää asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi tehtävänsä suorittamista varten olla pääsy henkilötietoihisi. Näiden palveluntarjoajien kanssa olemme tehneet tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisen sopimuksen. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta annettuja henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa tietoja lainsäädännön tai viranomaismääräyksen niin edellyttäessä. Rekistereissämme käsiteltyjä tietoja voidaan julkaista vain, mikäli siitä on erikseen rekisteröidyn kanssa sovittu. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja rekisterinpitäjän edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialan käyttämillä yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

12. Rekisteröidyn oikeuksista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin, tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, taikka käsittelyn rajoittamista tai oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus, mikä ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Mikäli henkilö haluaa käyttää jotain edellä mainittua oikeuttaan, tulee pyyntö siitä lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostilla. Juxaoy@gmail.com

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).